Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 
Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

a) Veri Sorumlusu
Altunsoy Otomotiv, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. (Madde 3/ı)

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. ve 6.  maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel veriler; şirketimizin ya da şirketimiz iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliği, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılması
Kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta bağlı bulunduğumuz Altunsoy Otomotiv ve iştirakleri olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

d) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Kişisel verileriniz, internet sitesi, Altunsoy Otomotiv temsilcileri, anketler ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak işlenmektedir.

e) Kişisel Verilere  İlişkin Yasal Haklar

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesinden dolayı zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için şirketimize e-posta (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) gönderebilir, 0 462 325 39 28 nolu telefonu arayabilir yada yazılı olarak başvurabilirsiniz.

Yasal düzenleme gereği; ilgili kişi, her türlü başvuru ve şikayetini öncelikle veri sorumlusuna yapacak; veri sorumlusu da en geç 30 gün içinde başvuruyu sonuçlandıracaktır. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikâyette bulunabilecektir.
 
İlgili kişinin veri sorumlusu ile paylaştığı kişisel verilerin 3. kişiler tarafından öğrenilmesinde kendi kusurunun bulunması ya da bu kişisel bilgilerin herkes tarafından bilinebilecek durumda olması halinde, ilgili kişi, şirketimizden ve grup şirketlerinden ve anlaşmalı üçüncü kişilerden yasal bir hak talep edemeyecektir.

f)  İletişim Bilgileri
Ek bilgi almak istediğiniz konularda sitemizde belirtilen iletişim yolları ile Altunsoy Otomotiv'e ulaşabileceğiniz gibi Anadolu Bulvarı No:240 Deliklitaş Değirmendere TRABZON adresine yazılı dilekçe gönderebilirsiniz.

 

İletişim

Altunsoy Otomotiv : Kutlugün Mah. Hacı Mehmet Orta Küme No:21, D:1A, 61300 Ortahisar/Trabzon

(0462) 248 1570